25/06/2024

Διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ

Αξιολόγηση πεδίου Α2 των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ σχολικών μονάδωνΣύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4823/2021 και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β΄ 388) ΚΥΑ, η αξιολόγηση του πεδίου Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης ή του υποστηρικτικούέργου), διενεργείται από τον/την Διευθυντή/ρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας. Από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρο 67, παρ. 3, άρθρο 73, παρ. 3 (για εκπαιδευτικούς), και τα άρθρο. 69, παρ. 3 και άρθρο 75, παρ. 3 (για μέλη ΕΕΠ) προκύπτουν τα κάτωθι:

I. για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών από τον/την αξιολογητή/τρια, β) την παρατήρηση δύο(2) διδασκαλιών από τον/την αξιολογητή/τρια, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο/η αξιολογούμενος/η αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τοναναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογητής/τρια συνεκτιμώμενων των τεκμηρίων που έχει αναρτήσει ο/η αξιολογούμενος/η εκπαιδευτικός στην ειδικήψηφιακή πλατφόρμα – εφαρμογή.

II. για τα μέλη ΕΕΠ των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης του υποστηρικτικού έργου, β) την παρατήρηση δύο (2) ατομικών ήμικροομαδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από τον/την αξιολογητή/τρια, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο/η αξιολογούμενος/η αναφέρεται ήπαραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο/η αξιολογητής/τρια, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει αναρτήσει ο/ηαξιολογούμενος/η στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα – εφαρμογή….

Δείτε την εγκύκλιο

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία