20/04/2024

33 υποτροφίες και βοηθήματα από το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστ. Σταματίου προκηρύσσει:

Τη χορήγηση με επιλογή σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστ. Σταματίου για το σπουδαστικό έτος 2023-2024:Α) Δέκα (10) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές/-τριες νεοεισαχθέντες/-είσες κατά το τρέχον ακ. έτος στα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που έχουν αρίστη διαγωγή και γενικό βαθμό από δέκα πέντε (15) και άνω στο απολυτήριο της τρίτης (Γ΄) τάξης Λυκείου και

Β) Πέντε (5) υποτροφιών σε φοιτητές/-τριες (Β’ετείς, Γ’ετείς κλπ), οι οποίοι/-ες φοιτούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου περάτωσης των σπουδών τους στα ως άνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:1.Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα (είτε εξ ολοκλήρου, είτε επί μέρους) να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών τους.2.Είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου.3.Ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Ρόδιος την καταγωγή.4.Έχουν ηλικία έως 36 ετών.

Γ) Δώδεκα (12) υποτροφιών σε ήδη υποτρόφους του Ιδρύματος που έλαβαν υποτροφία κατά το ακ. έτος 2022-2023 και επιθυμούν να συνεχισθεί η χορήγηση αυτής για το νέο σπουδαστικό έτος2023-2024, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους.

Δ1) Τριών (3) υποτροφιών σε φοιτητές/-τριες με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι/-ες φοιτούν εντός του προβλεπόμενουχρόνου περάτωσης των σπουδών τους στα ως άνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα (είτε εξ ολοκλήρου, είτε επί μέρους) να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών τους.

Δ2) Τριών (3) οικονομικών βοηθημάτων σε μαθητές/-τριες με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε κανονικά ή ειδικά δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσηςυπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος τις σχετικές δαπάνες των σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι (κηδεμόνες) των μαθητών/τριων με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο/-η από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ εκπρόσωπο στα γραφεία του Ιδρύματος, στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12-14 (δίπλα από το κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι) ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα παρέχεται από τα γραφεία του Ιδρύματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στην εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ θα παραλαμβάνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 14.00, συνοδευόμενες από τα ανά κατηγορία ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ(πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών):

Περισσότερες πληροφορίες

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία