16/04/2024

Ενδιάμεσο πρόγραμμα Κρατικής στήριξης 1ης κατοικίας για ευάλωτα νοικοκυριά

1) Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεσπίστηκε δυνάμει των άρθρων 13 έως 26 του Ν.4916/2022.

– Η έναρξη λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υπαγωγή στο ενδιάμεσο αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15-09-2022 (ΦΕΚ Β’ 4865/15.09.2022)

2) Σκοπός του προγράμματος είναι η καταβολή συνεισφοράς του Δημοσίου στους ευάλωτους οφειλέτες προκειμένου να επέλθει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης, μέχρι τη μεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020 (νέος πτωχευτικός νόμος)

3) Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

α) η κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15) μήνες (Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) μηνών ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης. Με το πέρας των δεκαπέντε (15) μηνών, ή από τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί, παύει αυτοδικαίως η συνεισφορά του Δημοσίου, καθώς και η αναστολή, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο πλαίσιο της πτώχευσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή)

β) η Αναστολή μέτρων των πιστωτών για την κύρια κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).

4) Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή Κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας – εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια – που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670, ΦΕΚ 4500/Β/29-09-2021), σύμφωνα με τα οποία:

α) το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

β) η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Επιπλέον, εφαρμόζεται το περιουσιακό όριο αναφορικά με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το οποίο ισχύει για το «Επίδομα Στέγασης».

5) ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Πρώτα δηλαδή πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και μετά μπορεί να προχωρήσει η υποβολή της αίτησης για το ενδιάμεσο πρόγραμμα.

6) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ενδιάμεσο πρόγραμμα:

α) Για όσος είχε επιβληθεί κατάσχεση ή είχαν κηρυχθεί σε πτώχευσης από 01.04.2021 έως την 15.09.2022, η προθεσμία έληξε στις 14.11.2022.

β) Για όσους η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης λάβει χώρα μετά τις 15.09.2022, η προθεσμία είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της επιβολής κατάσχεσης ή πτώχευσης.

– ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή όλων αιτήσεων ολοκληρώνεται με το πέρας των 15 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15.12.2023 ή μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όποιο γεγονός συμβεί πρώτο.

7) Με την οριστική υποβολή της, η αίτηση διαβιβάζεται στον επισπεύδοντα την εκτέλεση πιστωτή, ο οποίος δύναται να προβεί, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σε περαιτέρω διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. Εάν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια είτε χαρακτηρισμού ως ευάλωτου είτε επιλεξιμότητας, και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα. Με την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, η διαδικασία περαιώνεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση γίνεται δεκτή και αποστέλλεται ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προκειμένου στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους να εκδώσει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών την απόφαση έγκρισης της συνεισφοράς Δημοσίου.

8) Ο υπολογισμός της συνολικής μηνιαίας δόσης που καλείται να καταβάλει ο οφειλέτης προς τον επισπεύδοντα πιστωτή γίνεται αυτόματα και προσδιορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας της κύριας κατοικίας, διαιρούμενης δια δώδεκα (12), περιλαμβανομένης σε αυτήν της συνεισφοράς του Δημοσίου. Επί της μηνιαίας αυτής δόσης το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου ορίζεται ως ακολούθως:

 α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα.  β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού χορηγείται προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα. γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα. δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Σε κάθε περίπτωση η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.

9) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής στην καταβολή των δόσεων τότε:

 α) Εκπίπτει αναδρομικά από τη συνεισφορά του Δημοσίου και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη.

 β) Εκπίπτει από το δικαίωμα να προβεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.  γ) Παύει αυτοδικαίως η χορηγηθείσα αναστολή, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο πλαίσιο της πτώχευσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.

Στρατής Νικολακέας
Βαλαωρίτου 4 – Κολωνάκι, Αθήνα Τηλ. 2103634039, 6977574577
law@nikolakeas.com
www.nikolakeas.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία