20/04/2024

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα Διοίκησης γεωργικών επιχειρήσεων του ΓΠΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω (7) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

1. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση Κύκλου Ζωής & εφοδιαστική αλυσίδα.2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση κρίσεων & εφοδιαστική αλυσίδα.3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Προηγμένες τεχνικές ανάλυσης μαθησιακών δεδομένων στο αντικείμενο της εφοδιαστικής4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Πελατοκεντρικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες.5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Συνδυασμός και ενίσχυση των σύγχρονων αντιλήψεων περί βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων, κυκλικής οικονομίας, και βιοοικονομίας.6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας εφοδιαστικών αλυσίδων.7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο Αειφορικές εφαρμογές για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ανθρωπιστικών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει: α) να είναι απόφοιτος Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη συνάφεια θα εξετάζει κάθε φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ. β) να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ. γ) να διαθέτει αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων.Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:1. Ακαδημαϊκή επίδοση2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας3. Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων4. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.5. Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 04-03-2024 μέχρι και 22-3-2024 (και ώρα 15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση* στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων:α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων,β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL),γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής,δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα),ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.

Πληροφορίες: Γραμματεία τΔΙΓΕΣΕ: τηλ. 2262022569, e-mail: digese_19@aua.gr Καθηγητής Π. Τριβέλλας (ΔΔΣ): ptrivel@aua.gr, ptrivel@yahoo.com,

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία