2/03/2024

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΕΠΕΑ για το 2023-2024

Το υπουργείο παιδείας με την Αρ. Πρωτ.: Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 (ΑΔΑ: 6Ρ7Λ46ΝΚΠΔ-2ΥΦ) ανακοίνωσε ότι:

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2023- 2024:α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. καιβ) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020).Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/-τριών/εκπαιδευτικών είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

1. Ενέργειες της παιδαγωγικής ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α.Η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της επικράτειας σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί (Συν.3). Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποίακρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και συνεργάζονται με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου. ….Δείτε την εγκύκλιο

ΠηγήDiorismos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία