12/07/2024

Ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο Δήμος Διονύσου και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1-5-2023 έως και 31- 10-2023, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία θα μπορούσαν  να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΛΗΣ

Θέμα: Υποχρεώσεις Κατοίκων για Καθαρισμό – Αποψίλωση Οικοπέδων Σύμφωνα με την Εφαρμογή της 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου

ΣΧΕΤΙΚΑ:          1. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β/18.3.2022)

                        2. 203/2013 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ93-Π6Λ)

                        3. 44/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΞΙ5Ω93-ΝΗ1)

                        4. 93/2014 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ω93-ΧΟΩ)

Επί του θέματος των υποχρεώσεων των δημοτών για καθαρισμό – αποψίλωση οικοπέδων, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε ως παρακάτω.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 20/2022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023, η οποία ξεκινάει από 1η Μαΐου, οι πολίτες υποχρεούνται να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους της ιδιοκτησίας τους, βάσει της ισχύουσας υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1301/Β/18.3.2022).

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης:

«1. οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.».  

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ανωτέρω

«1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 1, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’ ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1 του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

2. Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.

3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.».

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 4, «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)».

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περαιτέρω, ο Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου (203/2013 ΑΔΣ, ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ93-Π6Λ) προβλέπει τα εξής:

«ΑΡΘΡΟ 31

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 100 μέτρων υποχρεούνται (σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ 724/87 τεύχος Β΄) στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

2. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και επιβάλλοντας χρέωση και πρόστιμο στους οικοπεδούχους για τον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους, εφόσον οι ιδιοκτήτες δε φροντίζουν από μόνοι τους γι’ αυτό.

3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στον Δήμο και στους περίοικους, η ειδοποίηση τοιχοκολλείται στην ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμίας εφαρμόζονται τα ανωτέρω.»,

ενώ σχετική παράλειψη εκ μέρους των ανωτέρω επιφέρει πρόστιμο και καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους σύμφωνα με την 44/2021 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΞΙ5Ω93-ΝΗ1) ως ακολούθως:

Με την ευκαιρία αυτή, σας ενημερώνουμε, ως σχετικό με το υπόψη θέμα, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου (203/2013 ΑΔΣ, ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ93-Π6Λ) προβλέπονται τα παρακάτω:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο ειδικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

1.1. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όταν η ποσότητα τους υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο που αντιστοιχεί σε 3 m3 και μόνο για μία φορά ετησίως .

1.2. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα καταβάλλεται σχετικό τέλος αλλά και πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

1.3. Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς διευκόλυνσή σας, υπόδειγμα έγγραφης ειδοποίησης – πρόσκλησης υπόχρεων, με την παράκληση όπως τηρήσετε αρχείο ενεργειών (αποστολή πρόσκλησης επί αποδείξει, τυχόν θυροκόλληση και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού υποκαταστήματός σας) το οποίο παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε με την καταληκτική ημερομηνία (30.4.2022).

 ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο . Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου αλλά ασυσκεύαστα (χύμα),επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.

2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7.

Η αποκομιδή τους γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού τους, εφόσον η ποσότητατους δεν υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως και 3 m3 για μία φορά ετησίως, ενώ για κάθε επιπλέον ποσότητα / φορά καταβάλλεται τέλος αποκομιδής στο Δήμο. ½ φορτηγού αυτοκινήτου 10 κυβ. μέτρων. Όταν την υπερβαίνει, καταβάλλεται τέλος αποκομιδής το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση πράσινων και κηπαίων απορριμμάτων τις ημέρες τις οποίες δεν πραγματοποιείται αποκομιδή από την Δ/νση Καθαριότητας.

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

Μπάζα ή οποιαδήποτε υπόλοιπα οικοδομικών υλικών απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Μπάζα από επισκευαστικές εργασίες (μέχρι 3 ειδικές σακούλες τα παίρνει ο Δήμος.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων σε κάδο εκτός του δικού τους και σε γειτονικά οικόπεδα ιδιωτικά ή κοινόχρηστα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με το ειδικό πρόστιμο όπως προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».

Η μη τήρηση των ανωτέρω, επιφέρει επιβολή προστίμων σύμφωνα με την 93/2014 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ω93-ΧΟΩ).

Γ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Για την διευκόλυνση όλων των κατοίκων του Δήμου στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων τους, παρέχεται η δυνατότητα να κανονίζουν οι ίδιοι απευθείας με την Υπηρεσία Καθαριότητας, τηλεφωνώντας στα

210 81 44 450,

210 62 15 223 και

210 61 15 499

εργάσιμες ημέρες και ώρες μεταξύ 8:00 – 14:00,

ραντεβού σε συγκεκριμένο σημείο (οδός και αριθμός) και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα,

προκειμένου ο Δήμος να τοποθετεί αδαπάνως για τους ίδιους κάδο – container απόρριψης των βιοαποδομήσιμων (φύλλα, κλαδιά, κλπ) που παράγουν από την εκτέλεση σχετικών εργασιών κλαδέματος στις ιδιοκτησίες τους, και ο οποίος θα απομακρύνεται πάλι κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Ο Δήμος μας προσδοκά στην υποστήριξη και θετική ανταπόκριση – συνεργασία των δημοτών προκειμένου να εξασφαλιστεί καθαριότητα και πρόληψη προφανών κινδύνων πολιτικής προστασίας.

Τέλος, επισυνάπτεται σχέδιο επιστολής – ενημέρωσης των κατοίκων της δημοτικής σας κοινότητας για αποστολή του από την Κοινότητά σας και παρακαλούμε για την τήρηση αρχείου αποδεκτών με πλήρη στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο, οδός, αριθμός, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΦΜ εφόσον διατίθενται) το οποίο παρακαλούμε να μας αποστείλετε με την ολοκλήρωση των ενεργειών σας.

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας & Πολιτικής Προστασίας

Κόκκαλης Εμμανουήλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FEATURED

Δημοφιλή Άρθρα

Περισσότερα στην κατηγορία